Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GEVELRIDDER BV,

INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 61679232

BTW NUMMER: NL854442789B01

ADRES: Provincialeweg 4-09, 4013 CL,  KAPEL-AVEZAATH, NEDERLAND

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes en aanvragen van en overeenkomsten met Gevelridder B.V. (verder “Gevelridder”). Zij zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken in de ruimste zin van het woord. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en op alle diensten van Gevelridder met inbegrip van verstrekte adviezen, keuringen en informatie.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
•  wederpartij: de natuurlijke persoon (in de uitoefening van een beroep of bedrijf of als consument), de personenvennootschap of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van dit artikel van Gevelridder aanbiedingen, offertes of aanvragen ontvangt of van wie Gevelridder aanvragen ontvangt of welke met Gevelridder overeenkomsten sluit.
• consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
• directe schade: onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. zaakschade die in een direct causaal verband staat met handelen of nalaten door Gevelridder;
b. redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de wederpartij wordt ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
•  indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolg-schade, winstderving, schade als gevolg van tegenvallende (verkoop)resultaten, hogere productie- en/of onkosten, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van/met afnemers van de wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdend met het gebruik door de wederpartij van voor de uitvoering van de overeenkomst voorgeschreven toeleveranciers, vervoerders en/of derden, rente en kosten.
• overeenkomst op afstand: een overeenkomst ter zake de koop en levering van zaken die tussen Gevelridder en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
• bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, welke termijn 14 dagen bedraagt te rekenen vanaf de dag dat de zaken aan de consument zijn geleverd op het door hem aan Gevelridder opgegeven adres.
• herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, in welk geval de overeenkomst op afstand wordt ontbonden. Van het herroepingsrecht kan de consument zonder opgaaf van redenen gebruik maken. Het risico en de bewijslast van de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
3. Gevelridder streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij Gevelridder inzage vragen. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd. De Algemene Voorwaarden zijn tevens gratis te downloaden op www.gevelridder.nl.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJ¬KENDE AFSPRAKEN

1. De algemene inkoop- leverings- en/of betalingsvoorwaarden of voorwaarden van gelijke strekking van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen/offertes en/of aanvragen van Gevelridder en met Gevelridder gesloten overeenkomsten, zelfs niet als deze eerder door de wederpartij aan Gevelridder ter beschikking zijn gesteld. Gevelridder wijst de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2. Afspraken tussen Gevelridder en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen tussen Gevelridder en de wederpartij indien Gevelridder deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN, HERROEPINGSRECHT

1. Alle aanbiedingen en offertes van Gevelridder zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding of offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Gevelridder het recht de aanbieding of de offerte binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het voorgaande geldt ook waar aanbiedingen of offertes worden gedaan via de website van Gevelridder of een door Gevelridder gehanteerd digitaal/online (bestel)systeem.
2.  Wanneer niet anders wordt aangegeven heeft een aanbieding of offerte van Gevelridder een geldigheidsduur van maximaal 21 dagen, zulks onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde.
3. Een overeenkomst komt, ook na aanvaarding van een aanbieding of offerte van Gevelridder door de wederpartij, eerst tot stand nadat de overeenkomst door Gevelridder schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd, dan wel Gevelridder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.
4. De door Gevelridder verstrekte opdrachtbevestiging wordt steeds geacht volledig de aard, inhoud en omvang van de overeenkomst weer te geven, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs. Indien de opdrachtbevestiging naar de mening van de wederpartij afwijkt van hetgeen is overeengekomen, dient de wederpartij daartegen uiterlijk binnen vijf werkdagen, doch in elk geval voor de leverdatum schriftelijk te protesteren. Bij gebreke daarvan vervalt de bevoegdheid tegenbewijs te leveren en is de door Gevelridder verstrekte opdrachtbevestiging tussen partijen bindend.
5. In afwijking op het bepaalde in lid 3 van dit artikel komt de overeenkomst op afstand tot stand door de voltooide bestelling via de webwinkel van Gevelridder zijdens de wederpartij, ook wanneer er geen opdrachtbevestiging wordt verstrekt door dat systeem. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt evenwel onverminderd.
6. Wanneer een overeenkomst op afstand tot stand komt, geldt voor de consument het herroepingsrecht. De bedenktijd bedraagt 14 dagen na ontvangst van de zaken door de consument. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de aan hem geleverde zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de aan hem geleverde zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.
7. Wanneer een overeenkomst op afstand tot stand komt en daarbij geen opdrachtbevestiging wordt gemaakt of verstrekt, wordt de aard, inhoud en omvang van de overeenkomst steeds volledig bewezen door hetgeen in dit systeem c.q. door dit systeem wordt geregistreerd en vastgelegd, zulks behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
8. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden Gevelridder niet eerder dan nadat deze door Gevelridder schriftelijk zijn bevestigd.
9. Indien een aanvraag of bestelling van de wederpartij afwijkt van de standaard door Gevelridder gehanteerde hoeveelheid, is Gevelridder gerechtigd om deze standaard hoeveelheid aan de wederpartij te leveren en in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

1. Aan de wederpartij worden de prijzen in rekening gebracht die gelden op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijs bepalende factoren waarop prijzen van Gevelridder zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook, een wijziging hebben ondergaan, is Gevelridder gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat de wederpartij in dat geval het recht heeft op schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Indien in het lid 1 van dit artikel bedoelde geval de verhoging van de prijs exclusief BTW en transport hoger is dan 10% zal Gevelridder de wederpartij daarvan op de hoogte stellen. De wederpartij is gerechtigd om in dat geval de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden, echter slechts onder gelijktijdige betaling van de door Gevelridder in het kader van de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en de kosten welke het gevolg zijn van de ontbinding. Deze zullen door Gevelridder op eerste verzoek van de wederpartij worden opgegeven.
Deze ontbinding dient door Gevelridder te zijn ontvangen binnen zeven dagen na de mededeling zijdens Gevelridder betreffende de prijsverhoging.
3. Indien de overeengekomen zaken reeds zijn geleverd door Gevelridder, vervalt het in lid 2 van dit artikel bedoelde recht op ontbinding.
4. De opgegeven prijzen gelden af fabriek/magazijn, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
5. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW verzending en/of transport- en verzekeringskosten, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en zulks is overeengekomen.

ARTIKEL 5 BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door Gevelridder geleverde zaken en/of diensten aan natuurlijke personen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan personenvennootschappen en aan rechtspersonen zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal dienen te geschieden in Nederland, en wel op één van de navolgende wijzen: hetzij in contanten op het kantooradres van Gevelridder, hetzij op een door Gevelridder aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
2. Indien betaling in het buitenland is overeengekomen, zal Gevelridder aan de wederpartij aangeven op welke wijze en waar de betaling dient plaats te vinden. Eventuele kosten als gevolg van de betaling in het buitenland, waaronder kosten van overboeking naar Nederland en koersverlies komen voor rekening van de wederpartij. Gevelridder is gerechtigd daarvoor een toeslag op de verkoopprijs te berekenen, dan wel deze kosten separaat in rekening te brengen.
3. De betaling van de door Gevelridder geleverde zaken en/of diensten aan consumenten dienen contant of per pinbetaling plaats te vinden.
4. Bij de totstandkoming van een overeenkomst op afstand vindt steeds betaling plaats direct bij het sluiten van de overeenkomst op afstand door middel van een elektronische betalingsmogelijkheid die geboden wordt op de website van Gevelridder.
5. De wederpartij kan zich jegens Gevelridder niet beroepen op verrekening en/of opschorting van de betaling in verband met vermeende tekortkomingen van Gevelridder of op welke andere grond ook.
6. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
7. Met het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de wederpartij over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als wordt bedoeld in artikel 6:119a BW.
8. Betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de wederpartij aan Gevelridder de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden gesteld op 15% van het onbetaalde bedrag, zulks met een minimum van € 375,00. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle door Gevelridder gemaakte gerechtelijke proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor haar rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.
10.Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is de wederpartij in geval van faillissement(aanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het volledige bedrag van al hetgeen Gevelridder dan te vorderen heeft is dan ineens opeisbaar.

ARTIKEL 6 ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien Gevelridder goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is Gevelridder voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Gevelridder zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
Deze bepaling geldt ook indien de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken.
2. Gevelridder heeft de in lid 1 van dit artikel bedoelde “goede gronden” in elk geval indien de wederpartij ten aanzien van eerdere overeenkomsten en/of leveringen betalingsachterstanden heeft, of niet langer dan 6 maanden geleden heeft gehad.
3. Nadat de door Gevelridder gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Gevelridder de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Gevelridder op volledige schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten.

ARTIKEL 7 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. Gevelridder zal zich inspannen om de zaken in overeenstemming met het aangegeven of overeengekomen leverschema aan de wederpartij te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter altijd slechts een indicatie en zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig zijn aangemerkt in de overeenkomst.
2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Gevelridder kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 7 dagen, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 7 dagen, dient de wederpartij Gevelridder schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij Gevelridder een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
3. De levertijd begint op de dag waarop de wederpartij van Gevelridder een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen dan wel op de dag waarop levering is afgesproken conform het overeengekomen leverschema of in de overeenkomst. Zij begint echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst die eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht. Wanneer er geen schriftelijke bevestiging van aanvaarding aan de wederpartij is verstrekt en/of de aanvaarding door de wederpartij heeft plaatsgevonden via de website van Gevelridder of een door Gevelridder gehanteerd digitaal/online systeem, dan start de levertijd de eerste werkdag na deze aanvaarding, tenzij dit door Gevelridder anders wordt aangegeven.
4. Gevelridder is bevoegd verkochte zaken in gedeelten aan de wederpartij te leveren; in dat geval is Gevelridder tevens bevoegd om het aan de wederpartij geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Levering vindt plaats doordat Gevelridder de te leveren zaken in haar fabriek of magazijn of op een nader door haar aan te geven plaats gereed en ter beschikking van de wederpartij stelt. Gevelridder zal daarvan mededeling doen aan de wederpartij. De zaken worden door Gevelridder niet verzekerd.
6. De wederpartij is gehouden de conform het vorige lid beschikbaar gestelde zaken uiterlijk binnen 5 werkdagen in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij dient aan Gevelridder een passend bewijs van in ontvangst name van de geleverde zaken te verstrekken.
7. Wanneer de wederpartij de zaken bij in ontvangst name wenst te controleren, zijn de kosten daarvan voor diens rekening. Zulks geldt ook voor eventuele van overheidswege gelaste inspecties.
8.  Indien naar oordeel van Gevelridder noodzakelijk, zal Gevelridder aan de wederpartij medewerking verlenen om alle benodigde documentatie te verkrijgen die de wederpartij ten aanzien van de geleverde zaken redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de verhandeling daarvan. Gevelridder is gerechtigd aan de wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, terwijl door Gevelridder in dezen gemaakte onkosten door de wederpartij in elk geval vergoed dienen te worden.
9. Het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op het in lid 5 van dit artikel genoemde moment over op de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt de wederpartij de verantwoording voor en het risico van verpakking, opslag, het laden van de zaken en het transport alsmede de verzekering van het voorgaande.
10. In geval van een tussen Gevelridder en de wederpartij, niet zijnde een consument, gesloten internationale koopovereenkomst is de ICC INCOTERMS 2010 EXW (Ex Works) van toepassing. Gevelridder is enkel verantwoordelijk voor het laden van de zaken indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is afgesproken en is vermeld in de overeenkomst (loaded upon departing vehicle).
11. Wanneer tussen Gevelridder en de wederpartij is overeengekomen dat Gevelridder zal zorg dragen voor het transport en/of de bezorging van de zaken geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij, ook wanneer de kosten van transport in de overeengekomen prijs zijn begrepen. Wanneer Gevelridder voor transport zorg draagt is zij niet gehouden de in lid 5 van dit artikel bedoelde mededeling te doen. De zaken worden dan geleverd af magazijn en zijn vanaf het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Franco levering vindt enkel plaats wanneer zulks nadrukkelijk is overeengekomen en in de overeenkomst of op de factuur wordt aangegeven.
12. Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet volledig op de overeengekomen (lever)datum, doch uiterlijk op het onder lid 6 van dit artikel bedoelde moment of wanneer transport door Gevelridder wordt verzorgd op het moment dat de zaken worden aangeboden aan de wederpartij, afneemt, is Gevelridder bevoegd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. In dat geval zal Gevelridder aan de wederpartij een termijn stellen om de zaken alsnog af te nemen. Worden de zaken binnen die termijn niet afgenomen, dan verkeert de wederpartij in verzuim. Gevelridder is dan bevoegd om:
– de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en (vervangende) schadevergoeding te eisen, of
– de opgeslagen zaken voor rekening en risico van de wederpartij aan een derde te verkopen en te leveren en van de wederpartij betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. De wederpartij zal in dat geval tevens alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval extra transport- en opslagkosten, aan Gevelridder verschuldigd zijn. Het voorgaande onverminderd overige rechten van Gevelridder.
13. De wederpartij is te allen tijde verplicht de door Gevelridder te verstrekken laad-, transport- , los-, montage- en gebruiksvoorschriften op te volgen.
14. Wanneer Gevelridder ten behoeve van de te leveren zaken of het transport daarvan – onafhankelijk van wie dat verzorgt – gebruik maakt van duurzame verpakkingsmaterialen (emballage), zal dit in rekening worden gebracht. Bij onbeschadigde retourzending van dit verpakkingsmateriaal – zulks uitsluitend ter beoordeling van Gevelridder – zal dit worden verrekend. Wanneer ten aanzien van door Gevelridder aan de wederpartij te leveren zaken door fabrikanten en/of leveranciers van Gevelridder gebruik wordt gemaakt van dergelijk verpakkingsmateriaal en/of leenemballage, is de wederpartij verplicht dit verpakkingsmateriaal en/of deze emballage binnen 14 dagen na ontvangst kosteloos en in goede staat aan Gevelridder te retourneren. Bij gebreke hiervan is Gevelridder gerechtigd de daardoor ontstane kosten aan de wederpartij in rekening te brengen c.q. aan haar door te belasten.
15. In geval van een overeenkomst op afstand zal Gevelridder zorg dragen voor het transport en levering van de zaken. Als plaats van levering geldt in dat geval het adres dat door de consument aan Gevelridder kenbaar is gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de zaken berust bij Gevelridder tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door Gevelridder geleverde zaken blijven eigendom van Gevelridder totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Gevelridder gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Gevelridder verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Gevelridder gesloten overeenkomst(en).
2. Door Gevelridder geleverde zaken die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt en/of vervreemd. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen.
3. De wederpartij is verplicht om de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te (doen) merken als afkomstig van Gevelridder en deze separaat, althans op een als door Gevelridder geleverd herkenbare manier op te slaan. Wanneer bij de wederpartij gelijksoortige zaken worden aangetroffen als die welke door Gevelridder zijn geleverd, worden deze zaken ter zake van het eigendomsvoorbehoud geacht door Gevelridder te zijn geleverd, zulks behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
4. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt Gevelridder zich hierbij reeds nu voor alsdan een pandrecht voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Gevelridder uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten aanzien van door Gevelridder geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van Gevelridder zou komen te vervallen. De wederpartij machtigt Gevelridder om in het voorkomende geval dit pandrecht te (doen) vestigen door het mede voor de wederpartij daartoe opstellen en ondertekenen van een akte en het doen registreren daarvan of het doen van mededeling dienaangaande.
5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Gevelridder gerechtigd om de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Gevelridder verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,00 per dag.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Gevelridder hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
7. De wederpartij verplicht zich:
● de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering aan Gevelridder ter inzage te geven;
● alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Gevelridder te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
● de vorderingen die de wederpartij verkrijgt op zijn afnemers op eerste verzoek van Gevelridder aan Gevelridder te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW.
8. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door Gevelridder te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde wederpartij, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 7 van dit artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:
● de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;
● de door Gevelridder geleverde zaken blijven – naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen – tevens eigendom van Gevelridder totdat de wederpartij alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan Gevelridder heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;
● indien de door Gevelridder geleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak, of in geval van natrekking of vermenging van de door Gevelridder geleverde zaken met andere zaken, wordt Gevelridder mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door Gevelridder geleverde zaken tot de factuurwaarde van de andere zaken. Voor het geval de eigendomsrechten van Gevelridder als gevolg van natrekking, zaaksvorming of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan Gevelridder over.

ARTIKEL 9 KLACHTPLICHT

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering/in ontvangst name en indien dit niet mogelijk is bij de eerst mogelijke gelegenheid na de aflevering de zaken te onderzoeken op volledigheid, breuk en/of beschadiging, alsmede of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
2. De wederpartij, niet zijnde een consument, dient Gevelridder onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering/in ontvangst name schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare tekortkomingen zoals bijvoorbeeld manco, beschadigingen en/of breuk, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om te klagen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden of een rechtsvordering ter zake in te stellen, vervalt. Klachten die betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde zaken en die ten tijde van de levering (nog) niet zichtbaar zijn, dienen door de wederpartij, niet zijnde een consument, binnen  24 uur na het moment waarop deze gebreken in redelijkheid ter kennis van de wederpartij zijn gekomen schriftelijk aan Gevelridder te worden medegedeeld bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij, niet zijnde een consument, om te klagen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden of een rechtsvordering ter zake in te stellen, vervalt. Indien de wederpartij, niet zijnde een consument, Gevelridder schriftelijk op de hoogte stelt van tekortkomingen, dient deze bij die gelegenheid Gevelridder tevens in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen van minimaal 15 werkdagen waarbinnen Gevelridder de gelegenheid heeft om alsnog deugdelijk na te komen.
3. Een termijn van 14 dagen vanaf de aflevering/in ontvangst name van het geleverde wordt tussen partijen als afdoende geacht om gebreken die ten tijden van de levering (nog) niet zichtbaar waren afdoende geacht, zulks behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
4.  Indien de wederpartij, niet zijnde een consument, tijdig bij Gevelridder heeft gereclameerd in de zin van lid 2 van dit artikel en er naar het oordeel van Gevelridder inderdaad sprake is van geleverde zaken die niet (geheel) aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gevelridder de keuze uit het leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde zaken of teruggave van de koopprijs. Tot meer is zij nimmer gehouden.
5. Wanneer zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de wederpartij, niet zijnde een consument, deze kosteloos op te slaan en op eerste verzoek van Gevelridder kosteloos aan haar te retourneren. Evenwel kan Gevelridder ervoor kiezen deze zaken niet terug te nemen. In dat geval is de wederpartij, niet zijnde een consument, zelf verantwoordelijk voor het op eigen kosten afvoeren en vernietigen hiervan.
6. Geringe afwijkingen in hetgeen is geleverd, welke van dien aard zijn dat zij in de handel toelaatbaar worden geacht en technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, model of kleur, leveren geen grond voor een klacht op en kwalificeren niet als een aan Gevelridder toerekenbare tekortkoming.
7. Zodra de wederpartij of derden de geleverde zaken be- of verwerkt vervalt het recht te klagen over deze zaken en/of een rechtsvordering dienaangaande in te stellen. Dergelijke zaken gelden als te beantwoorden aan de overeenkomst.

ARTIKEL 10 GARANTIE

1. Ten aanzien van al hetgeen door Gevelridder is of wordt geleverd, wordt enkel de garantie verstrekt welke door de producent of fabriek wordt verstrekt. Gevelridder is tot niet meer gehouden dan het door leiden van een klacht of reclamatie aan de producent of fabriek. Door Gevelridder wordt niets gegarandeerd.
2.  Bij de aanbieding of in de overeenkomst, al dan niet via digitale weg of op de website of in een digitaal/online systeem, door Gevelridder verstrekte informatie, adviezen en bijlagen, afbeeldingen en tekeningen, catalogi, crosslijsten, verwijzingen, schema’s, technische specificaties of informatie, en overige documenten zijn vrijblijvend en uitsluitend indicatief en informatief. Dergelijke informatie strekt niet tot enige garantie. Hieraan kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend.
3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een voorbeeld, monster, afbeelding of andersoortige gegevens betreffende de hoedanigheid of het uiterlijk van de te leveren zaken is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden. Gevelridder besteedt de grootste zorg bij het samenstellen en verstrekken van informatie betreffende haar producten en diensten, zoals in brochures, op haar website en in haar webwinkel e.d. Ondanks die zorg kan het zich voordoen dat er afwijkingen zijn. Gevelridder is voor eventuele afwijkingen niet aansprakelijk.

ARTIKEL 11 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Gevelridder is beperkt tot de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting en de in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven plicht tot levering.
2. Voor alle directe schade van de wederpartij zoals omschreven in artikel 1 lid 2 van deze voorwaarden, veroorzaakt door een aan Gevelridder toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Gevelridder, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gevelridder of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de geleverde en gebrekkige zaken (exclusief BTW).
3. Voor alle indirecte schade zoals omschreven in artikel 1 lid 2 van deze voorwaarden is Gevelridder, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gevelridder of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
4.  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is Gevelridder alleen aansprakelijk voor enige schade uit toerekenbare tekortkoming, indien de wederpartij Gevelridder onverwijld deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Gevelridder een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Gevelridder ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een duidelijke en zo volledig mogelijke omschrijving van de gebreken te bevatten.
5. Voorwaarde tot het recht op enige schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Gevelridder meldt, zoals ook in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden is omschreven. Elke vordering uit hoofde van schadevergoeding vervalt na verloop van 24 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat Gevelridder geen beroep toekomt op de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Gevelridder voor directe en indirecte schade in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen) waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de door Gevelridder eventueel afgesloten in de branche gebruikelijke en marktconforme aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico. Bij gebreke van een dergelijke verzekering is de aansprakelijkheid in zo’n geval in elk geval beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Gevelridder, kan Gevelridder onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van Gevelridder of buiten de risico-sfeer van Gevelridder vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, vervoersproblemen, het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke computergegevens en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Gevelridder grondstoffen, materialen of onderdelen of de zaken genoemd in de overeenkomst voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
2.  In geval van overmacht is Gevelridder gerechtigd om, nadat de omstandigheden welke tot overmacht hebben geleid zijn opgeheven, alsnog de overeenkomst uit te voeren. Gevelridder kan er evenwel ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden indien nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk is en niet binnen een redelijke termijn mogelijk zal worden. In dat geval is Gevelridder tot geen enkele vorm van vergoeding gehouden, behoudens creditering van de overeengekomen prijs.
3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Gevelridder steeds bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij in dat geval enige aanspraak op schadevergoeding jegens Gevelridder geldend kan maken. Gevelridder is dan alleen gehouden de overeengekomen prijs te crediteren.

ARTIKEL 13 RETOURVOORWAARDEN

1. Wanneer tussen de wederpartij en Gevelridder is overeengekomen dat, in het kader van het voorraadbeheer van de wederpartij, door deze aan Gevelridder zaken geretourneerd mogen worden, gelden de volgende bepalingen.
2. Geretourneerd kunnen enkel worden die zaken welke door Gevelridder aan de wederpartij zijn geleverd. Niet door Gevelridder geleverde zaken kunnen niet geretourneerd worden, ongeacht of dergelijke zaken deel uitmaken van het door Gevelridder gevoerde assortiment.
3. Retourzending als hiervoor bedoeld is enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Gevelridder. De wederpartij dient daartoe een schriftelijk verzoek te doen onder opgave van hetgeen men wenst te retourneren. Hiervoor geld een terug betaal termijn van maximaal 30 dagen.
4. Retournering is enkel mogelijk wanneer de desbetreffende zaken nog in originele onbeschadigde staat verkeren en zich in de originele onbeschadigde verpakking bevinden.
5.  Wanneer een retourverzoek door Gevelridder in behandeling wordt genomen is de wederpartij aan Gevelridder een bedrag ter hoogte van 15% van de netto factuurwaarde van de in het verzoek genoemde zaken verschuldigd, onafhankelijk van hetgeen daadwerkelijk retour wordt genomen.
6. Wanneer bij een retournering blijkt dat een verpakking dient te worden vervangen – zulks uitsluitend ter beoordeling van Gevelridder – dient de wederpartij de kosten daarvan aan Gevelridder te voldoen, zulks met een minimum van € 10,- (ex BTW) per verpakking.
Gevelridder is te allen tijde, ook zonder opgaaf van reden, gerechtigd een verzoek tot retournering te weigeren.
7. In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel geldt bij een overeenkomst op afstand dat, als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hij gehouden is de aan hem geleverde zaken zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat de consument aan Gevelridder heeft gemeld van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, aan Gevelridder te retourneren. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak. De consument zendt de zaken terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door Gevelridder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 14 RETENTIERECHT

1. Gevelridder is bevoegd zaken die Gevelridder van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al het aan Gevelridder toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.
2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de wederpartij.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Gevelridder en haar licentiegevers behouden de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles dat door ons of door derden is of wordt geleverd en/of ontwikkeld gedurende of voorafgaand aan de Overeenkomst tussen Partijen, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, prijslijsten, rapporten, aanbevelingen, monsters, bescheiden, berekeningen, brochures, ontwerpen, schetsen en tekeningen, en productieprocessen. De wederpartij is gehouden om die gegevens op het eerste verzoek van Gevelridder Franco te retourneren of te vernietigen.
2. Het is wederpartij niet toegestaan gebruik te maken van merken, octrooien, gebruiksmodellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechtelijk beschermde werken en/of databanken van Gevelridder en/of de met haar verbonden onderneming(en) en/of haar licentiegevers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten.
3.  De wederpartij zal nimmer de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Gevelridder betwisten, noch pogen om één of meer van deze rechten te registreren, of anderszins trachten om bescherming van deze rechten te zijner gunste te verkrijgen.
4.  Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 1.000,- euro) verschuldigd, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van Gevelridder. De wederpartij is eveneens wettelijke handelsrente verschuldigd over het desbetreffende boetebedrag, vanaf de dag der overtreding.

ARTIKEL 16 CONVERSIE

1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

 

ARTIKEL 17 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  • Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Gevelridder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.
  • Ten aanzien van geschillen die kunnen ontstaan tussen Gevelridder en de andere partij, heeft de Nederlandse rechtbank binnen wiens rechtsgebied Gevelridder is gevestigd, exclusieve jurisdictie om deze te behandelen, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
×